שדרות פלי"ם 2, בניין אשל, קומה ב', חיפה

כתובת

04-8266688

פקס: 153-4-8266689

anat@anatrosner-law.co.il
shay@anatrosner-law.co.il

כיתבו לנו

התראות ועיצומים כספיים על הפרת חוקי עבודה

עורך דין מומלץ לדיני עבודה בחיפה

עיצומים כספיים והתראות מינהליות

ביום 19.6.2012 נכנס לתוקף החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011 (להלן: "החוק להגברת האכיפה"). חוק זה נחקק על רקע תופעה הולכת וגוברת של אי ציות של מעסיקים לדיני העבודה ומתוך רצון להגביר ולייעל את אכיפת של דיני העבודה.

החוק להגברת האכיפה, יוצר מנגנון אכיפה באמצעות הליך מנהלי, בו ניתן להטיל עיצום כספי על מעסיקים שהפרו את הוראות חוקי העבודה, והטלת אחריות אזרחית, מנהלית ופלילית גם על מזמיני שירות, על אף שאינם מוגדרים על פי חוק כמעסיקיהם של עובדי החברות המספקות את השירותים.

מאז חקיקתו של החוק להגברת האכיפה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מוסמך לקיים הליכי בירור וחקירה בנסיבות בהן קיים חשד להפרה של ההוראות שבחוקי העבודה.

החוק להגברת האכיפה מסמיך את המשרד לנקוט בהליכים לאכיפה מינהלית, בנסיבות בהן קיים חשד להפרה של הוראות שבחוקי העבודה. זאת כנגד המעסיק, ובמקרים מסוימים נגד מנכ"ל של מעסיק שהוא תאגיד ונגד מזמין שירות.

הטלת עיצום כספי על מעסיק

 1. על פי החוק להגברת אכיפה, מעסיק אשר מפר הוראה הקבועה בחוקי העבודה, רשאי המשרד להטיל עליו עיצום כספי לפי המפורט להלן:
  • סוג ראשון של הפרות כולל, בין היתר, הימנעות מניהול פנקס חופשה או פנקס שעות עבודה, דרישת פרופיל צבאי ממועמד לעבודה, הימנעות ממתן הפסקות לעובד במהלך יום העבודה ועוד. בגין הפרות אלו ואחרות, ניתן להטיל על מעסיק עיצום כספי של 5,220 ₪.
  • סוג שני של הפרות כולל, בין היתר, אי מתן חופשה שנתית, הימנעות מתשלום שעות נוספות או תשלום עבור עבודה במנוחה שבועית, אי מסירת תלוש שכר או העבדת עובדת בתקופת חופשת הלידה ועוד. בגין הפרות אלו ואחרות, ניתן להטיל על מעביד עיצום כספי של 20,890 ₪.
  • סוג שלישי של הפרות, כולל, בין היתר, תשלום שכר הנמוך משכר המינימום, הלנת שכר, הימנעות מהעברת סכומים שנוכו משכרו של העובד, פיטורים של עובדת בהריון ללא היתר של משרד התמ"ת, הימנעות מתשלומים מכוח צווי הרחבה בעניין פנסיה ועוד. בגין הפרות אלו ואחרות, ניתן להטיל על מעביד עיצום כספי של 36,560 ₪.
 2. יש לציין, כי על פי החוק, אם יוטל עיצום כספי על מעסיק, הדבר יפורסם באתר האינטרנט של משרד התמ"ת, על מנת להרתיע מעסיקים מביצוע הפרות חוקי עבודה.
 3. עוד חשוב לציין, כי החוק מטיל אחריות אישית על מנכ"ל של תאגיד לפקח ולנקוט בכל האמצעים הסבירים למניעת הפרות של חוקי העבודה, ובמקרה של הפרה כאמור רשאי המשרד לשלוח התראה למנכ"ל ולהורות על נקיטת צעדים להפסקת ההפרה ומניעתה. מנכ"ל אשר לא ימלא אחר הוראות המשרד בנסיבות אלו, ניתן יהיה להטיל עליו עיצום כספי בשיעור של 50% מהסכומים המפורטים לעיל.

דרכי פעולה מומלצות למעסיקים לצמצום החשיפה

 1. על מנת לצמצם את החשיפה לאחריות מכוח החוק להגברת אכיפה, אנו ממליצים לנקוט בצעדים הבאים:
  • לערוך בדיקות תקופתיות של תנאי העבודה והשכר של העובדים כדי להבטיח התאמה לחוקי המגן, ולתקן את החריגות במקרה הצורך.
  • להדריך מנהלים ועובדי משאבי אנוש בנוגע להוראות החוקים החדשים כמו גם לגבי הזכויות מכוח חוקי המגן.
  • לוודא כי חוזי ההתקשרות עם קבלני שירותים כוללים את כל הפרטים הנדרשים על פי החוק להגברת האכיפה.
  • לקבוע דרך יעילה במקום העבודה למסירת הודעה של עובד קבלן על הפרת הוראות החוק כלפיו, וכן לקבוע דרך יעילה לבירור תלונות עובדי הקבלן.

כיצד לפעול במקרה בו נערכת ביקורת לבדיקת הוראות חוקי עבודה

 1. במקרה בו קבלתם הודעה כי האגף לאכיפה מנהלית של חוקי העבודה, עורך ביקורת לבדיקת קיום הוראות דיני העבודה, אנו מציעים לפנות אלינו לקבלת ייעוץ משפטי . נציין כי ישנה חשיבות רבה בהמצאת מלוא המסמכים והחומרים המעידים על קיום הוראות החוק. כך גם, קיימת למעסיק הזכות להיות מלווה ע"י עו"ד, כבר בשלב גביית הגרסה בפני מפקח העבודה.
 2. במקרה בו קיבלתם התראה מנהלית ובה אזהרה כי עליכם להפסיק הפרה של הוראה שבדיני עבודה, שאם לא כן, יוטל עיצום כספי בשל הפרה נמשכת או חוזרת, אנו מציעים לפנות אלינו לקבלת ייעוץ משפטי בכל הקשור להפסקת ההפרה וככל שניתן, גם בהגשת בקשה לביטול ההתראה.
 3. במקרה בו קיבלתם הודעה על כוונת חיוב, לפיה ישנה כוונה להטיל עליכם עיצום כספי בשל הפרת אחת מהוראות החוק, אנו מציעים לפנות אלינו לקבלת ייעוץ משפטי, וככל שניתן, על מנת להגיש בקשה להפחתת סכום העיצום הכספי בהתאם למדיניות האכיפה ולתקנות הקבועות.

חשוב מאוד לציין, כי קבלת יעוץ משפטי בשלב מוקדם של הביקורת, עשוי לסייע לגבי המשכו והקטנת/ביטול העיצום הכספי (קנס).

ענת רוזנר – משרד עורכי דין

משרד עו"ד ענת רוזנר מתמחה בתחום דיני העבודה על כל נגזרותיו ומייחד את פעילותו לתחום זה בלבד. המשרד נוסד בשנת 1988 ונחשב לאחד המשרדים המובילים בתחום דיני העבודה בישראל. 

ליצירת קשר