שדרות פלי"ם 2, בניין אשל, קומה ב', חיפה

כתובת

04-8266688

פקס: 153-4-8266689

anat@anatrosner-law.co.il
shay@anatrosner-law.co.il

כיתבו לנו

מהו ייפוי כוח מתמשך וכיצד עורכים אותו?

עורך דין מומלץ לדיני עבודה בחיפה

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות:

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות שנחקק בשנת 1962, מאפשר מינוי אפוטרופוס על אדם (בגיר) בשני מצבים: הראשון, כאשר מדובר באדם בגיר אשר "אינו יכול, דרך קבע או דרך ארעי, לדאוג לענייניו, כולם או מקצתם, ואין מי שמוסמך ומוכן לדאוג להם במקומו". השני, כשמדובר ב"פסול דין"- מי ש"מחמת מחלת נפש או ליקוי בשכלו" לא מסוגל לדאוג לענייניו.

בחודש מרץ 2016 תוקן חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מספר 18). השינוי המרכזי שהביא עימו התיקון, הוא האפשרות למתן ייפוי כוח מתמשך ומתן הנחיות של אדם, מה ייעשה ברכושו וכיצד ענייניו האישיים יטופלו ובכלל זאת – הנחיות לטיפול רפואי בגופו, ככל שיגיע למצב בו לא יהיה מסוגל לקבל החלטות אלה בעצמו. ייפוי הכוח המתמשך הוא חלופה לאפוטרופסות והרעיון המרכזי שלו, הוא שמירה על כבודו האדם והיכולת לממש את רצונו גם בשעה שלא יוכל עוד להביע אותו בעצמו. למעשה מדובר בכלי לתכנון עתידי.

מהו ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18), לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד, ככל ויגיע למצב בו לא יוכל לטפל בכך בעצמו. זאת בתנאי, שבעת מתן ייפוי הכוח, מבין הוא את המשמעות והתוצאות של מתן ייפוי הכוח המתמשך.

יתרון מרכזי של ייפוי הכוח הוא שהאדם "הממנה" בוחר מרצונו, עוד בשלב בו הוא מבין ומסוגל לקבל החלטות ולבצען, את מיופה הכוח שיטפל בענייניו וקובע כיצד יראו חייו אם וכאשר מצבו יתדרדר,  כתוצאה מתאונה או מחלות זקנה, או כל אירוע אחר העלול לפגוע בכושר השיפוט שלו.

הממנה יכול לתת למיופה הכוח, ייפוי כוח מתמשך לכלל ענייניו, האישיים, הרפואיים, והרכושיים או רק לחלקם.

מיופה הכוח צריך לפעול על פי הנחיות הממנה, עליו לחתום ולאשר בכתב בפני עורך דין (כפי שיפורט בהמשך), או בפני בעל מקצוע בייפוי כוח רפואי, כי הוא מסכים לתוכן ייפוי הכוח המתמשך, כולל ההנחיות המקדימות הנכללות בו. במקרים שההנחיה היא בלתי אפשרית לביצוע, בלתי חוקית, או כאשר ביצועה יפגע פגיעה חמורה בממנה אסור למיופה הכוח לפעול לפיה. במקרה כזה הוא יכול לפנות לבית המשפט בבקשה להורות כיצד לפעול.

האם אפשר למנות מספר מיופיי כוח?

אדם יכול להחליט על מינוי מיופה כוח יחיד וכן על מינוי מיופה כוח חליפי למקרה שמיופה הכוח הראשון לא יוכל לפעול בשמו. כמו כן, הוא יכול למנות מספר מיופיי כוח (למשל מספר ילדים). אפשרי וגם חשוב לקבוע אם מיופיי הכוח יפעלו במשותף או בנפרד, מהו היקף הסמכויות והאחריות של כל אחד מהם וכן מי יכריע במקרה של חילוקי דעות בין מיופיי הכוח.

לאילו נושאים מתייחס ייפוי הכוח מתמשך ?

עניינים אישיים

מתייחס לרווחה האישית של האדם, לצרכיו היום-יומיים, למקום מגוריו, לבריאותו, לענייניו הגופניים, הנפשיים או החברתיים. תחת קטגוריה זאת נכנסים גם עניינים רפואיים.

עניינים רפואיים

ניתן להתייחס בייפוי הכוח המתמשך לעניינים רפואיים כלליים, וניתן גם לערוך "ייפוי כוח מתמשך רפואי" שמתייחס לעניינים הבריאותיים בלבד. ייפוי כח מתמשך רפואי יכול להיחתם לא רק בפני עו"ד אלא גם על ידי רופא/ אח/ עו"ס/ פסיכולוג.

עניינים רכושים

מתייחס לטיפול בכלל נכסיו, כספיו והתחייבויותיו של האדם.

מה רשאי הממנה לקבוע?

הממנה יכול לקבוע כי מיופה הכוח הוא האדם המוסמך לקבל בשמו החלטות עתידיות ולהשאיר למיופה הכוח את שיקול הדעת לגבי תוכן ההחלטות, או שהוא יכול לפרט מהו רצונו לגבי תוכן ההחלטות שיתקבלו בנושאים השונים וזאת באמצעות קביעת "הנחיות מקדימות". הממנה יכול גם להחליט על "אנשים מיודעים" שיקבלו מידע או דיווחים ממיופה הכוח על החלטות שקיבל או פעולות שביצע או לקבוע שהאפוטרופוס הכללי יפקח על מיופה הכוח.

איך עורכים ייפוי כוח מתמשך?

הממנה יערוך ייפוי כוח מתמשך בפני עורך דין אשר עבר הכשרה של האפוטרופוס הכללי. ייפוי הכוח המתמשך יכלול חתימות של הממנה, מיופה הכוח ועורך הדין וכן ייחתם אלקטרונית על-ידי עורך הדין.

היכן מפקידים את ייפוי הכוח?

חובה להפקיד את ייפוי הכוח המתמשך אצל האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים, באמצעות הפקדה מקוונת על ידי עו"ד בעל כרטיס חכם.

ממועד הפקדת ייפוי הכוח המתמשך ועד למועד כניסתו לתוקף ישלח האפוטרופוס הכללי לממנה "תזכורת", אחת לשלוש שנים, בכדי לוודא שאין הממנה רוצה לשנות את ייפוי הכוח בשל שינוי נסיבות או מטעם אחר.

משרדנו עוסק בעריכת ייפוי כוח מתמשכים ועומד לשירותכם לצורך כך.

לפרטים המלאים על ייפוי כוח מתמשך מתוך אתר משרד המשפטים, לחצו

 

ענת רוזנר – משרד עורכי דין

משרד עו"ד ענת רוזנר מתמחה בתחום דיני העבודה על כל נגזרותיו ומייחד את פעילותו לתחום זה בלבד. המשרד נוסד בשנת 1988 ונחשב לאחד המשרדים המובילים בתחום דיני העבודה בישראל. 

ליצירת קשר