שדרות פלי"ם 2, בניין אשל, קומה ב', חיפה

כתובת

04-8266688

פקס: 153-4-8266689

anat@anatrosner-law.co.il
shay@anatrosner-law.co.il

כיתבו לנו

פיצויי פיטורין - מדריך זכויות

עורך דין מומלץ לדיני עבודה בחיפה

במאמר זה, נסקור באילו מקרים עובדים זכאים לקבל פיצויי פיטורים בסיום עבודתם, באילו מקרים תישלל מהעובד הזכות לפיצויי פיטורים ובאילו נסיבות עובדים יהיו זכאים לפיצויי פיטורים למרות שהתפטרו מעבודתם.

 • הזכות לפיצויי פיטורים:

חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963 (להלן: "חוק פיצויי פיטורים") קובע, כי עובד שעבד במשך שנה אחת ברציפות אצל מעסיק אחד או במקום עבודה אחד ופוטר, זכאי לקבל ממעסיקו שפיטרו פיצויי פיטורים.

הזכות לפיצויי פיטורים מותנית בחמישה תנאים:

 1. קיומם של יחסי עבודה
 2. עבודה במשך שנה אחת לפחות

עורך דין להגשת תביעת פיצויי פיטורין בחיפה

 

חריג לכך, הוא מקרה בו הפיטורים נעשו סמוך לפני סוף שנת עבודה ראשונה, יראו אותם – אם לא הוכח ההיפך – כאילו נעשו מתוך כוונה להימנע מחובת תשלום פיצויי פיטורים ואין פיטורים כאלה פוגעים בזכות הפיצויים.

בתי הדין לעבודה הכירו ב-11 חודשי עבודה כמועד שהינו "סמוך לפני סוף שנת העבודה הראשונה", ופסקו לעובדים פיצויי פיטורים, למרות שלא השלימו שנת עבודה מלאה, זאת כאשר המעסיק לא הצליח לסתור את החזקה ולהוכיח שהפיטורים נעשו משיקולים עניינים.

 1. רציפות בעבודה

חריג לכך, ישנן הפסקות שאינן פוגעות ברציפות: שירות צבאי, יום המנוחה השבועי / חג/ חופשה שנתית, חופשה שלא בשכר שניתנו לעובד על פי חוק או בהסכמת המעסיק, שביתה או השבתה, תאונה או מחלה, ימי אבל במשפחה, הפסקה ארעית ללא ניתוק יחסי עבודה או הפסקה תוך ניתוק יחסי עבודה שאינה עולה על שישה חודשים, אימון לשירות עבודה לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז-1967.

 1. עבודה אצל מעסיק אחד או במקום עבודה אחד;
 2. העובד פוטר על ידי המעסיק או התפטר בדין מפוטר.
 • מקרים חריגים בהם נשללת הזכות לפיצויי פיטורים:

חשוב להדגיש שהזכאות לפיצויי פיטורים ניתנת לכל עובד שפוטר, ללא קשר לסיבת הפיטורים. יחד עם זאת, ישנן נסיבות שניתן יהיה לשלול מעובד את פיצויי הפיטורים או חלקם, זאת, ע"פ הסכם קיבוצי שחל עליו. כך גם, בית הדין לעבודה רשאי לפסוק כי המעסיק רשאי לשלול לעובד את פיצויי הפיטורים או חלקם, בגלל מעילה באמון, מעשי גניבה בעבודה וכיו"ב. כאמור, מדובר במקרים חריגים בלבד.

 • מקרים בהם יראו את ההתפטרות כפיטורים והעובד יהיה זכאי לקבל פיצויי פיטורים
 • הפסקת עבודה עקב פטירת המעסיק– במקרה זה יהיה העובד זכאי לפיצויי פיטורים כאילו פוטר.
 • הפסקת עבודה עקב פטירת העובד- במקרה זה, המעסיק ישלם לשאיריו של העובד פיצויים כאילו פיטר אותו.
 • הפסקת עבודה עקב פשיטת רגל של המעסיק – במקרה זה יהיה העובד זכאי לפיצויי פיטורים כאילו פוטר.
 • הפסקת עבודה עקב פירוק או מחיקת תאגיד (אם המעסיק הינו תאגיד) – במקרה זה יהיה העובד זכאי לפיצויי פיטורים כאילו פוטר.
 • התפטרות לרגל מצב בריאות לקוי- במקרה שעובד מתפטר עקב מצב בריאותי לקוי שלו או של בן משפחתו (בן/בת זוג, ילד, הורה), זאת, בהסתמך על ממצאים רפואיים, תנאי עבודה ושאר נסיבות העניין, יראו את התפטרות העובד, לעניין פיצויי פיטורים, כפיטורים.

חשוב לציין, כי בחוק לא קיימת כל דרישה לכך שהמצב הבריאותי הלקוי ייגרם עקב העבודה, אך צריכה להיות סיבה, המגובה בממצאים רפואיים, בין המצב הבריאותי הלקוי לבין ההחלטה להתפטר מהעבודה.

הורה / אב  / אם המתפטרים מעבודתם כדי לטפל בילדם – האם זכאים לפיצויים?

 • התפטרות של הורה – במקרה של עובדת שהתקיימו בינה לבין המעסיק יחסי עובד מעביד שנה לפחות (כולל חופשת לידה) ובמקרים מסויימים עובד, המתפטרת תוך תשעה חודשים מיום שילדה, על מנת לטפל בילדה, יראו את התפטרותה כפיטורים, והיא  תהיה זכאית לפיצויי פיטורים. כך גם עובדת שהתפטרה תוך 9 חודשים באחד מהאירועים הבאים: מיום אימוץ ילד שטרם מלאו לו 13 שנים, מיום קבלת ילד מאם פונדקאית, מיום קבלת  ילד (עד גיל 10) למטרת אומנה.

עובד המתפטר מעבודתו במקום בת זוגו בהתאם לאותם תנאים, אם מתקיים בנוסף אחד מאלה:

 • בת זוגו הועסקה כעובדת 6 חודשים רצופים לפני יום התפטרותו.
 • הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית או בטיפולו הבלעדי, עקב נכות או מחלה של בת הזוג.
 • בת זוגו עבדה כעצמאית במשך 12 חודשים רצופים לפני הלידה.

על-פי הפסיקה עובדת או עובד שהתפטרו כדי לטפל בילד עשויים להיות זכאים לפיצויי פיטורים גם אם אחרי התפטרותם, מצאו מקום עבודה אחר, אם מקום העבודה החדש מאפשר להם שהות ממושכת יותר עם הילד.

 • התפטרות עקב שהייה במקלט לנשים מוכות 

  עובדת המתפטרת עקב שהייתה במקלט לנשים מוכות, בתנאים מסוימים, רואים את ההתפטרות כפיטורים והיא תהיה זכאית לפיצויי פיטורים

 • התפטרות לרגל העתקת מגורים 

  עובד או עובדת שהתפטרו ממקום עבודתם בשל מעבר דירה, יהיו זכאים לקבל פיצויי פיטורים, בהתקיים אחת מהנסיבות הבאות:

  • לרגל נישואין- אם עבר העובד שהתפטר ליישוב בישראל בו גר בן-זוגו, אם המרחק בין מקום המגורים החדש לבין מקום מגוריו הקודם הוא 40 ק"מ לפחות, ומקום המגורים החדש רחוק יותר ממקום עבודתו מאשר מקום מגוריו הקודם.
  • לישוב חקלאי מישוב שאינו חקלאי, או לישוב באזור פיתוח מישוב שאינו באזור פיתוח, בתנאים שנקבעו בתקנות באישור ועדת העבודה של הכנסת; לענין פסקה זו "ישוב חקלאי" או "ישוב באזור פיתוח" – ישוב שנמנה עם סוגי ישובים שנקבעו בתקנות באישור ועדת העבודה של הכנסת כישובים חקלאיים או ישובים באזור פיתוח, הכל לפי העניין
 • זכאות לפיצויי פיטורים בעת חילופי קבלנים במקום העבודה 

  עובדי קבלן כוח אדם, עובדי חברות ניקיון ותחזוקה ועובדי חברות שמירה ואבטחה שהקבלן המעסיק אותם התחלף, והם המשיכו לעבוד באותו מקום עבודה כעובדים של הקבלן החדש, יהיו זכאים בעת חילופי המעסיקים לפיצויי פיטורים מהקבלן הקודם, בתנאי שעבדו אצלו או באותו מקום עבודה לפחות שנה.

 • אי חידוש חוזה עבודה 

  עובד שמועסק בחוזה עבודה לתקופה קצובה, והגיעה התקופה לסיומה, רואים אותו כאילו פוטר, אלא אם כן, המעסיק הציע לעובד, 3 חודשים לפחות לפני סיומו, לחדש את החוזה.

התפטרות אחרת שדינה כפיטורים:

 • הרעה מוחשית בתנאי עבודה או נסיבות אחרות שביחסי עבודה, בהן אין לדרוש מעובד כי ימשיך בעבודתו 

עובד המועסק לפחות שנה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, והוא רוצה להתפטר מעבודתו בשל הרעה מוחשית שחלה בתנאי עבודתו, יראו את התפטרותו כפיטורים.

כך גם, ישנן נסיבות שבהן אין לדרוש מעובד כי ימשיך בעבודתו.

חשוב מאוד שקודם להתפטרות העובד, ייתן העובד למעסיק הודעה על כוונתו להתפטר והזדמנות נאותה לתקן את ההרעה בתנאי העבודה. (אלא אם כן ברור שהמעסיק אינו יכול או אינו מתכוון לתקן זאת).

נסיבות שעשויות להיחשב כנסיבות שאין לדרוש מעובד כי ימשיך לעבוד ומזכות אותו בפיצויי פיטורים, יכולות להיות, למשל, אי תשלום שכר/ אי ביצוע הפרשות פנסיוניות, יחס משפיל/ התעמרות חמורה וכיו"ב.

 • שימוע לפני פיטורים

נוסף על זכותו של עובד לקבלת פיצויי פיטורים, בנסיבות שפורטו לעיל, חלה על מעסיק החובה לקיים לעובד שימוע, קודם שיחליט הוא לפטרו.

שיעור פיצויי הפיטורים 

שיעורם של פיצויי הפיטורים הוא: שכר חודש אחד לכל שנת עבודה אצל מעסיק, או באותו מקום עבודה, בהתחשב בכספים שהופרשו ע"י המעסיק לקרן פנסיה ברכיב פיצויי פיטורים. להרחבה נוספת ראו מאמרנו בנושא שיעור פיצויי הפיטורים.

ענת רוזנר – משרד עורכי דין

משרד עו"ד ענת רוזנר מתמחה בתחום דיני העבודה על כל נגזרותיו ומייחד את פעילותו לתחום זה בלבד. המשרד נוסד בשנת 1988 ונחשב לאחד המשרדים המובילים בתחום דיני העבודה בישראל. 

ליצירת קשר